ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

*
Naam: Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden

RSIN: 823351944

Registratie Kamer van Koophandel: Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden

 Contactgegevens/Postadres: secretariaat: Martenastate 3, 8926 NH Leeuwarden

Bestuurssamenstelling:
Jurjen van de Weg (voorzitter )
Koos Jorritsma (secretaris)
Herman Bijlholt (penningmeester)

Beloningsbeleid
De stichting is een basisgemeente en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden doen hun werk vrijwillig.

Doelstelling
De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden bestaat uit mensen die de Bijbelse traditie willen beleven in de werkelijkheid. De geloofsgemeenschap wil woorden en daden toetsen aan de vraag wie gediend wordt: de machtige of de onmachtige. De basisgemeente is een product van de inbreng van verschillende leden, dat geldt ook t.a.v. financiën. Voor sommige activiteiten wordt externe financiering gezocht. Van deze activiteiten wordt apart een financiële afrekening gemaakt voor de externe financiers.

Elk jaar wordt een deel van de financiën van de OBL gebruikt om de doelstelling ook in de maatschappij tot uitdrukking te brengen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op deze website worden onze vieringen en andere activiteiten duidelijk in beeld gebracht

Financiële verantwoording
Van de inkomsten en uitgaven wordt elk jaar een financiële verantwoording afgelegd aan de leden. Hieronder staat een samenvatting van deze verantwoording over het boekjaar 2020. Deze is vastgesteld in de ALV van juni 2021

financieel overzicht  OBL 2020
UITGAVEN 2019 2020
3000   HUISVESTING 2500 1625
3200   PROJECTEN en FONDSEN 1900 2305,63
3400   DONATIES en GIFTEN 0 0
3510   VIERINGEN 168 463,40
3540   WERKGROEPEN 0 20
3560   GAST SPREKERS  456 0
3590   ACTIVITEITEN 0 0
3500   KANTOORKOSTEN 32 180
3503   VERZEKERINGEN 105 105,45
3550   REPRESENTATIE  0 0
3551   PUBLICITEIT 0 87
3571   REISKOSTEN  0 0
3530   FINANCIERING KOSTEN 130 225,91
    Totale UITGAVEN 5291 5012,39
INKOMSTEN 2019 2020
4000   LEDEN BIJDRAGEN -5668 -5772,80
4100   overige baten -30 -505,63
4200   BATEN t.b.v. FONDSEN 0,00 0
4300   BATEN uit COLLECTE 0 0
    Totale INKOMSTEN -5698 -6278,43
    Winst (-) verlies (+) -407 -1266,04

Toelichting boekjaar 2020

Inkomsten.

De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden verkrijgt haar inkomsten uit bijdrage en giften van leden en sympathisanten.

Overige bronnen van inkomsten zijn rentes.

Ingeval er bijzondere projecten worden uitgevoerd worden deze gefinancierd met eigen  middelen of in samenwerking met anderen.

De financiële middelen worden overeenkomstig de criteria van het ethisch bankieren beheerd.

Uitgaven.

De ontvangen middelen zijn deels bestemd voor de liturgische vieringen en ondersteunende activiteiten op het gebied van theologische en maatschappelijke vorming. Door de corona-crisis zijn is er dit jaar minder gebruik gemaakt van de Waalse kerk.

De overige ontvangen middelen zijn bestemd ter ondersteuning van projecten.

Deze projecten sluiten aan op de grondslagen van de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden.

Om de continuïteit van deze projecten te waarborgen, wordt er naar gestreefd om voor bestaande en nieuwe activiteiten een jaarlijkse financiële bijdrage ter beschikking te stellen.

Er is dit jaar een goed resultaat behaald. Dit wordt geheel besteed aan extra giften aan fondsen zoals besproken in de ALV in 2021.

Herman Bijlholt, penningmeester/ Koos Jorritsma, secretaris

laatste update: 26/07/2021