Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

*
Naam: Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden

rekeningnummer: NL11 TRIO 0390 4791 60 t.n.v. Oec. Basisgemeente Leeuwarden

RSIN: 823351944

Registratie Kamer van Koophandel: Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden

 Contactgegevens/Postadres: secretariaat: Martenastate 3, 8926 NH Leeuwarden

Bestuurssamenstelling: (per apri 23)
Jurjen van de Weg (voorzitter )
Wim Vervoort (secretaris)
Koos Jorritsma (penningmeester)

Beloningsbeleid
De stichting is een basisgemeente en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden doen hun werk vrijwillig.

Doelstelling
De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden bestaat uit mensen die de Bijbelse traditie willen beleven in de werkelijkheid. De geloofsgemeenschap wil woorden en daden toetsen aan de vraag wie gediend wordt: de machtige of de onmachtige. De basisgemeente is een product van de inbreng van verschillende leden, dat geldt ook t.a.v. financiën. Voor sommige activiteiten wordt externe financiering gezocht. Van deze activiteiten wordt apart een financiële afrekening gemaakt voor de externe financiers.

Elk jaar wordt een deel van de financiën van de OBL gebruikt om de doelstelling ook in de maatschappij tot uitdrukking te brengen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op deze website worden onze vieringen en andere activiteiten duidelijk in beeld gebracht

Financiële verantwoording
Van de inkomsten en uitgaven wordt elk jaar een financiële verantwoording afgelegd aan de leden. Hieronder staat een samenvatting van deze verantwoording over het boekjaar 2021. Deze is vastgesteld in de ALV van november 2022.

financieel overzicht  OBL 2021
UITGAVEN 2020 2021
3000 HUISVESTING € 1.625,00 € 750,00
3200 PROJECTEN en FONDSEN € 2.305,63 € 1.900,00
3400 DONATIES en GIFTEN € 0,00 € 1.815,12
3510 VIERINGEN € 463,40 € 235,92
3540 WERKGROEPEN € 20,00 € 0,00
3560 GAST SPREKERS € 0,00 € 300,00
3590 ACTIVITEITEN € 0,00 € 0,00
3500 KANTOORKOSTEN € 180,00 € 0,00
3503 VERZEKERINGEN € 105,45 € 105,45
3550 REPRESENTATIE € 0,00 € 0,00
3551 PUBLICITEIT € 87,00 € 259,28
3571 REISKOSTEN € 0,00 € 0,00
3530 FINANCIERING KOSTEN € 225,91 € 193,33
Totale UITGAVEN € 5.012,39 € 5.559,10
INKOMSTEN € 2.020,00 € 2.021,00
4000 LEDEN BIJDRAGEN -€ 5.772,80 -€ 5.854,00
4100 overige baten -€ 505,63 € 0,00
4200 BATEN t.b.v. FONDSEN € 0,00 € 0,00
4300 BATEN uit COLLECTE € 0,00 € 0,00
Totale INKOMSTEN -€ 6.278,43 -€ 5.854,00
Winst (-) verlies (+) -€ 1.266,04 -€ 294,90

ANBI 2021 (voor wie een nette PDF wil)

Toelichting boekjaren

Inkomsten.

De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden verkrijgt haar inkomsten uit bijdrage en giften van leden en sympathisanten.

Overige bronnen van inkomsten zijn rentes.

Ingeval er bijzondere projecten worden uitgevoerd worden deze gefinancierd met eigen  middelen of in samenwerking met anderen.

De financiële middelen worden overeenkomstig de criteria van het ethisch bankieren beheerd.

Uitgaven.

De ontvangen middelen zijn deels bestemd voor de liturgische vieringen en ondersteunende activiteiten op het gebied van theologische en maatschappelijke vorming. Door de corona-crisis zijn is er dit jaar minder gebruik gemaakt van de Waalse kerk.

De overige ontvangen middelen zijn bestemd ter ondersteuning van projecten.

Deze projecten sluiten aan op de grondslagen van de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden.

Om de continuïteit van deze projecten te waarborgen, wordt er naar gestreefd om voor bestaande en nieuwe activiteiten een jaarlijkse financiële bijdrage ter beschikking te stellen.

Er is dit jaar een goed resultaat behaald. Dit wordt geheel besteed aan extra giften aan fondsen zoals besproken in de ALV in 2022.

Herman Bijlholt, penningmeester/ Koos Jorritsma, secretaris

laatste update: 29/11/2023